Tijela društva

Članovi tijela društva za razdoblje
6. 10. 2020. - 6. 10. 2024. g:

Upravni odbor:

 • Morana Vuković - predsjednica Društva
 • Marko Veljača - dopredsjednik Društva
 • Milan Terman - tajnik Društva - predsjednik Upravnog odbora
 • Janja Filipi - članica
 • Jelena Mijić Prskalo - članica
 • Nensi Tomeljak - članica
 • Daniel Šarić - član
 • Domagoj Diklić - član
 • Julie Žigo - član
 • Siniša Primožić - član
 • Toni Lordanić - član

Nadzorni odbor 

 • Miroslav Gulan - predsjednik Nadzornog odbora
 • Marija Živković - član
 • Danijel Gregov - član
 • Karlo Frka - član
 • Nebodar Vukičević - član

Sud časti

 • Silvana Biloglav - predsjednica Suda časti
 • Davor Nikić - član
 • Zrinka Merčep - član
 • Predrag Kurtin - član
 • Neven Atlagić - član

Blagajnik

 • Ana Majica

Likvidator

 • Morana Vuković

 

 

Izvadak iz statuta Društva:

 

USTROJ DRUŠTVA

Članak 29.

Tijela Društva su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik
 • Tajnik
 • Blagajnik
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti
 • Likvidator

Članovi i tijela Društva biraju se i opozivaju prema odredbama ovog Statuta.
Članovi tijela Društva, osobe ovlaštene za zastupanje, te osobe ovlaštene za vođenje poslova po odluci ovlaštenog tijela na temelju općih akata Društva, ne mogu biti osobe određene Zakonom o sportu.
Konstituirajuća sjednica izabranih tijela mora se održati u roku od 15 dana od dana izbora njezinih članova.
O radu sjednica vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani, a potpisuju ga predsjednik, zapisničar i ovjerovitelj zapisnika.

 

Skupština

Članak 30.

Skupština Društva je najviše tijelo Društva, a čine je svi članovi Društva.
Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.
Redovna Skupština Društva održava se najmanje jednom godišnje.
Izborna Skupština održava se svake 4 godine.
Izvanredna Skupština održava se prema potrebi.
U radu Skupštine mogu sudjelovati kao gosti predstavnici državnih tijela, saveza i drugih udruga bez prava odlučivanja.
Prije sjednice Skupštine, tajnik utvrđuje broj članova Društva i daje izvješće o istom.
Predsjednik Društva može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Društva, ili na zahtjev Upravnog ili Nadzornog odbora uz pismeno obrazloženi razlog sazivanja izvanredne Skupštine s time da se odmah predloži dnevni red.
Ako predsjednik Društva ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagača iz prethodnog stavka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva sazvat će je predlagač.
Ako predsjednik podnese ostavku ili u slučaju njegove smrti Skupštinu saziva dopredsjednik.  
U slučaju isteka mandata tijelima Društva, sjednicu Skupštine saziva osoba ovlaštena za zastupanje Društva upisana u Registar Društvo ili 1/4 članova Društva.
Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Članak 31.

Skupštinu saziva Predsjednik Društva na vlastitu inicijativu obavještavanjem članova o održavanju Skupštine na prikladan način najmanje 15 dana prije održavanja sjednice.
Obavijest o održavanju Skupštine sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uvid u materijale sa sjednice Skupštine može se izvršiti u prostorijama Društva.
Predsjednik je odgovoran za izvršenje odluka i akata koje donosi Skupština.

Skupštinu vodi radno predsjedništvo od tri člana koje javnim glasovanjem bira Skupština. Do izbora radnog predsjedništva Skupštinu otvara i njome upravlja predsjednik Društva, a u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik Društva. Izvanrednom skupštinom do izbora radnog predsjedništva upravlja sazivatelj.

Članak 32.

Skupština Društva:

 • usvaja Statut Društva i njegove izmjene i dopune,
 • donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Društva,
 • bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i tajnika
 • bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora, te Suda časti
 • bira i opoziva likvidatora,
 • bira i razrješava predstavnike u rad tijela zajednica, saveza i drugih udruga čije je Društvo član,
 • utvrđuje politiku rada Društva i daje smjernice za njegov rad,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja Društva,
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine,
 • donosi odluku o statusnim promjenama,
 • donosi odluku o prestanku postojanja Društva, promjeni naziva i sjedišta,
 • rješava o žalbama članova Društva u drugom stupnju.
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

Članak 33.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na njoj nazočna natpolovična većina članova Društva, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine.
Ako u određeno vrijeme prije početka Skupštine nije nazočna natpolovična većina ukupnog broja članova Društva, početak Skupštine odgađa se za 15 minuta, a zatim počinje s radom i pravovaljano odlučuje ako je nazočno najmanje 30 članova Skupštine s pravom glasa.
Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.
Glasovanje na sjednici Skupštine je javno, osim ako Skupština ne odluči drugačije.

Odluke o promjeni Statuta, statusnim promjenama (spajanju, pripajanju ili podjeli Društva) i prestanku postojanja Društva, Skupština donosi dvotrećinskom većinom nazočnih članova Skupštine.

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s Udrugom čija financijska izvješća iskazuje negativni rezultat.

 

Upravni odbor

Članak 34.

Upravni odbor Društva je izvršno tijelo Društva koje obnaša izvrše i druge poslove utvrđene ovim Statutom, a bira ga i potvrđuje Skupština kojoj odgovara za svoj rad.

Uz kolektivnu odgovornost koju ima Upravni odbor, svaki član Upravnog odbora snosi i osobnu odgovornost za svoj rad.
Upravni odbor upravlja radom i poslovanjem Društva između dvije Skupštine.
Predsjednik Društva ujedno je predsjednik Upravnog odbora.

Članak 35.

Upravni odbor ima 11 članova:

 • predsjednika
 • dopredsjednika
 • tajnika
 • 8 članova

Koje bira Skupština na mandat od četiri godine, a mogu biti ponovo birani na tu dužnost.

Predsjednik, dopredsjednik i tajnim po svom položaju su članovi Upravnog odbora.
Upravnim odborom predsjedava predsjednik Upravnog odbora kojeg članovi Upravnog odbora biraju između sebe na konstituirajućoj sjednici.

Članak 36.

Upravni odbor:

 • utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna i drugih akata koje donosi Skupština,
 • utvrđuje prijedlog plan rada i prijedlog financijskog plana za slijedeću kalendarsku godinu,
 • ustrojava i rukovodi radom, aktivnostima i poslovanjem Društva u razdoblju između dviju izbornih sjednica,
 • vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine
 • podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • rukovodi radom Društva između dviju sjednica Skupštine
 • odlučuje o visini članarine,
 • brine se o informiranju članstva i javnosti,
 • odlučuje o korištenju imovine Društva,
 • utvrđuje prijedloge programa i planova rada Društva,
 • organizira i saziva savjetovanja, seminare, tečajeve i druge skupove radi
 • osposobljavanja članova,
 • organizira aktivnosti Društva, vodi natjecanja, izrađuje plan i program natjecanja,
 • osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Društva,
 • surađuje sa planinarskim i drugim udrugama, te tijelima državne uprave,
 • utvrđuje kriterije za dodjelu planinarskih priznanja, nagrada i pohvala,
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta i pečata,
 • bira i razrješava blagajnika Društva,
 • imenuje osobe za potpisivanje materijalno-financijskih dokumenata,
 • imenuje osobe za potpisivanje kod financijskih organizacija
 • odlučuje o sudjelovanju Društva u radu nacionalnih i inozemnih organizacija
 • odlučuje o prijemu i otpuštanju instruktora, trenera, ostalih stručnih djelatnika i osoba
 • koje obavljaju poslove u Društvu,
 • daje prijedlog za opoziv člana Upravnog odbora na prijedlog predsjednika Upravnog
 • odbora prije isteka mandata, ako nije aktivan ili ne izvršava odluke tijela
 • obavlja i druge poslove koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Članak 37.

Upravni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.
Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora na vlastitu inicijativu, na prijedlog tajnika ili na prijedlog 1/3 članova Upravnog odbora.
Sjednicu Upravnog odbora može sazivati i Nadzorni odbor Društva.
U slučaju odsutnosti predsjednika Upravnog odbora, sjednicama rukovodi osoba koju je on za to ovlastio.
Sjednica Upravnog odbora Društva može se održati ako je nazočna većina članova Upravnog odbora, pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora. 
U iznimnim slučajevima, sjednica Upravnog odbora može se održati i putem sredstava komuniciranja na daljinu. Predsjednik Upravnog odbora određuje zapisničara koji vodi i arhivira zapisnik telekonferencijskog zasjedanja odbora na isti način i kad Upravni odbor zasjeda na uobičajenoj sjednici Upravnog odbora.
O radu Upravnog odbora vodi se zapisnik koji se usvaja na idućoj sjednici.

Članak 38.

Članove Upravnog odbora, predsjednika, dopredsjednika i tajnika Društva, Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju svjesno povjerene obveze. Ako razrješava cijeli Upravni odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ako razrješava pojedine članove iz stavka prvog ovog članka bira nove članove na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.
Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.
Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.
Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj narednoj sjednici.

Članak 39.

Upravni odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Društva.

Upravni odbor imenuje predsjednika i članove odbora radnih tijela iz reda članova Društva na vrijeme od 4 godine.

Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koja su osnovana i o tome podnose izvješća Upravnom odboru.

 

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 40.

Društvo ima predsjednika i tajnika koji su ujedno osobe ovlaštena za zastupanje Društva

Predsjednik i tajnik Društva osiguravaju pravilan i zakonit rad Društva, a bira ih Skupština na vrijeme od 4 godine, s time da mogu biti birani više puta zaredom.

Predsjednik i tajnik Društva u svojstvu osoba ovlaštenih za zastupanje Društva:

 • odgovorni su za zakonitost rada Društva,
 • vode poslove Društva sukladno odlukama Skupštine, ako Statutom nije drugačije propisano,
 • odgovorni su za podnošenja Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • dostavljaju zapisnik sa redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar Društvo,
 • sklapaju ugovore i poduzimaju druge pravne radnje u ime i za račun Društva,
 • obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Društva .

 

PREDSJEDNIK

Članak 41.

Predsjednik Društva ujedno je predsjednik Skupštine Društva.
Predsjednik saziva i predsjedava sjednicama Skupštine Društva i predlaže dnevni red sjednica Skupštine Društva

Predsjednik Društva naredbodavac je za izvršenje financijskog plana, provodi odluke i zaključke Skupštine te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Upravni odbor.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje dopredsjednik

 

DOPREDSJEDNIK

Članak 42.

Društvo ima dopredsjednika koji pomaže predsjedniku Društva u njegovu radu i obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik i Upravni odbor pored poslova utvrđenih ovim Statutom

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Članak 43.

Društvo ima predsjednika Upravnog odbora kojeg između sebe biraju članovi Upravnog odbora na konstituirajućoj sjednici na vrijeme od 4 godine. Predsjednik Upravnog odbora Društva organizira i odgovoran je za rad tog tijela, te podnosi izvještaj o radu Upravnog odbora Skupštini Društva.
Predsjednika Upravnog odbora u njegovoj odsutnosti zamjenjuje član Upravnog odbora kojeg on ovlasti.

 

TAJNIK

Članak 44.

Tajnika Društva bira Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Društvu.

Tajnik Društva:

 • priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština,
 • vodi popis članova i odgovoran je za njegovo vođenje,
 • skrbi o uvjetima rada i djelovanja Društva,
 • skrbi o pravodobnoj pripremi izvješća za Skupštinu,
 • skrbi o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela Društva,
 • skrbi se o pravovremenom obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Društva
 • obavlja stručno administrativne poslove,
 • priprema sjednice Skupštine i Upravnog odbora kao i njihovih tijela i pomaže predsjedniku i dopredsjedniku u njihovu radu,
 • vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora,
 • vodi i čuva arhivu Društva
 • vodi evidenciju o nagradama i priznanjima
 • osigurava izvršenje zakonskih propisa, Statuta i drugih općih akata, programa, planova i zaključaka Društva,
 • zajedno sa predsjednikom Društva organizira suradnju Društva i održava veze s tijelima drugih udruga, saveza i zajednica
 • brine se
 • obavlja stručne i druge poslove za potrebe Upravnog odbora u skladu s općim aktima Društva.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti tajnika zamjenjuje dopredsjednik Društva.

 

BLAGAJNIK

Članak 45.

Društvo ima Blagajnika. Blagajnika bira Upravni odbor većinom glasova nazočnih članova na mandat od četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora. Blagajnik može ali i ne mora biti član Upravnog odbora. Blagajnik za svoj rad odgovara Upravnom odboru i Skupštini društva.

Blagajnik Društva:

 • prikuplja godišnju članarinu,
 • vodi financijsko i materijalno poslovanja u skladu sa zakonskim propisima,
 • na zahtjev Upravnog odbora izrađuje i prezentira izvješća o financijskom i materijalnom poslovanju Društva,
 • uz odobrenje Upravnog odbora Društva osigurava mogućnost uvida u financijsko i materijalno poslovanje ostalim tijelima i članovima Društva,
 • vodi evidenciju bankovnih izvoda, plaćenih računa i stanja računa Društva

Blagajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:

 • na svoj zahtjev,
 • ako ne izvršava zadaće koje su mu povjerene,
 • ako svojim postupcima štetu Društvu ili njegovu ugledu.

 

NADZORNI ODBOR

Članak 46.

Nadzorni odbor ima 5 članova, koje bira Skupština na vrijeme od četiri godine i na tu dužnost mogu biti ponovo birani.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti istovremeno članovi Upravnog odbora.
Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika.
Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova svih članova.
Predsjednik Nadzornog odbora kojeg bira Skupština, saziva sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština.
Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Članak 47.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

- primjenu odredaba ovoga Statuta i drugih općih akata Društva,
- materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Društva,
- ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

Članak 48.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Društva. Upravni odbor i svaki član Društva dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.
Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.
Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Društva, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Društva.

Članak 49.

Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe članka 38. ovog Statuta.

Članak 50.

Za pojedine složenije stručne, računovodstvene i /ili administrativne poslove Društvo, uz odobrenje Upravnog odbora može angažirati vanjske suradnike ili pružatelje usluga (pojedince ili tvrtke).

 

LIKVIDATOR

Članak 51.

Društvo ima likvidatora koji može biti fizička ili pravna osoba kojeg imenuje Skupština.

Likvidator ne mora biti član Društva i zastupa Društvo u postupku likvidacije.

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Društva u postupku likvidacije u visini koju određuje Skupština na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

Likvidator Društva zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz registra udruga.

Članak 52.

U postupku likvidacije, likvidator je dužan:

- utvrditi stanje na poslovnom računu Društva
- utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja
- utvrditi ostalu imovinu Društva te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja
- u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema udruzi,
- u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama.

Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

U slučaju da likvidator utvrdi da imovina Društva nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

Likvidator je dužan provesti postupak likvidacije sukladno odredbama ovog Statuta i zakona.

Članak 53.

Likvidator može biti opozvan od strane Skupštine:

- na osobni zahtjev
- ako je u sukobu interesa
- ako je likvidator pravna osoba te je prestala djelovati i
- u slučaju smrti.

U slučaju opoziva likvidatora skupština na istoj sjednici imenuje novog likvidatora te podnosi zahtjev nadležnom Uredu za upis promjena u registar udruga RH

O visini naknade likvidatoru za provođenje likvidacijskog postupka odlučuje skupština u sklopu odluke o prestanku Društva

Građeno na HTML5 i CSS3 | Copyright © 2013 PD Paklenica  |   izrada: www.meridies.hr