Statut

STATUT PLANINARSKOG DRUŠTVA “PAKLENICA“ ZADAR

Na temelju članka 13. i 27. Zakona o udrugama („Narodne Novine« broj 74/14,) i članka 58. Zakona o sportu (»Narodne Novine« broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 3.,5.,6. i 9. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09) te članka 24. Statuta Planinarskog društva „Paklenica“ Zadar od 16.10.2008. god., Skupština Planinarskog društva „Paklenica“ Zadar održanoj dana 14.09.2015. godine donijela

S T A T U T

PLANINARSKOG DRUŠTVA „PAKLENICA“ ZADAR

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o: nazivu i sjedištu Planinarskog društva „Paklenica“ Zadar (u nastavku teksta: Društvo); zastupanju; izgledu pečata; području djelovanja sukladno ciljevima; ciljevima; djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; obavljanju gospodarske djelatnosti sukladno Zakonu; ostvarivanju javnosti rada Društva, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa; tijelima Društva, njihovom sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Društva; prestanku postojanja Društva; imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom; načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva.

Članak 2.

Planinarsko društvo „Paklenica“ Zadar je Društvo sportske rekreacije u koju se osobe udružuju radi zaštite i promicanja osobnih i zajedničkih potreba u području planinarstva bez namjere stjecanja dobiti za članove ili treće osobe.

Članak 3.

Puni naziv Društva je: PLANINARSKO DRUŠTVO „PAKLENICA“ ZADAR
Skraćeni naziv Društva je: PD „PAKLENICA“
Sjedište Društva je u Zadru.
Društvo djeluje na području Republike Hrvatske.
Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 4.

Društvo ima svojstvo pravne osobe bez namjere stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Društvo se upisuje u Registra Društvo RH i Registar športskih djelatnosti pri Uredu državne uprave u Zadarskoj županiji, Služba za opću upravu, te u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske.

Članak 5.

Društvo zastupaju predsjednik i tajnik Društva.
Predsjednik i tajnik Društva ovlašteni su poduzimati radnje u skladu sa programom rada Društva, Statuta i na osnovu odluka Skupštine i Upravnog odbora sukladno Zakona.

Članak 6.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Društvo se može učlanjivati u saveze i druge Društva i organizacije ako time doprinosi postizanju ciljeva, te može surađivati s društvenim i sportskim udrugama i zajednicama, školama, ustanovama, poduzećima i državnim organima.
O učlanjivanju Društva, a na prijedlog članstva odlučuje Skupština Društva natpolovičnom većinom članova Društva.

Društvo prihvaća Statut Hrvatskog planinarskog saveza donesenog na Skupštini HPS-a dana 13. lipnja 2015. godine, te se s tim obavezuje ispuniti sve preduvjete nužne za priznavanje statusa punopravnog člana Hrvatskog planinarskog saveza koji ima sjedište u Zagrebu.

Članak 7.

Društvo ima pečat. .

Pečat Društva je okruglog oblika promjera 30 mm koji je obodno ispisan punim nazivom Društva Planinarsko društvo „Paklenica“ Zadar. U sredini pečata je znak Hrvatskog planinarskog saveza.
Za računovodstvene i administrativne poslove upotrebljava se pečat Društva istog sadržaja i oblika promjera 20 mm.
Odluku o promjeni pečata donosi Upravni odbor Društva.
Za uporabu i čuvanje pečata odgovoran je tajnik Društva, a ovlašteni su ga je koristiti predsjednik, tajnik i rizničar Društva.

Članak 8.

Društvo ima znak i zastavu.

Znak Društva je četverokutnog oblika. Za podlogu ima zelenu boju na kojoj je bijelom bojom iscrtan stilizirani obris kanjona Velike i Male Paklenice. U donjem dijelu znaka upisan je skraćeni naziv PD „Paklenica“ Zadar.

Zastava Društva je zelene boje sa obostrano otisnutim znakom društva u sredini, bez oznake planinarske markacije. Odnos dužine prema širini je 1:0,5.

Članak 9.

Rad Društva je javan.
Javnost rada Društvo ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 • javnim priopćavanjem.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Društva i izvještavati javnost o radu tih tijela i Društva.
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Društvo može izdavati svoje glasilo u skladu sa Zakonom. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.
Društvo po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno Zakonu.
Javnost se iznimno može isključiti ako se radi o poslovnoj tajni i u slučajevima određenim ovim Statutom ili općima aktima Društva.

 

PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA, CILJEVI I DJELATNOSTI DRUŠTVA

Članak 10.

Društvo djeluje na području sporta u oblasti planinarstva. 
Cilj Društva je poticanje, razvijanje i unapređenje sportsko-planinarske rekreacije i planinarskih aktivnosti radi zadovoljavanja potreba za očuvanjem, održavanjem, poboljšanjem psihofizičkih sposobnosti, zdravlja članova, korištenjem slobodnog vremena tjelesnim vježbanjem i sportsko planinskim aktivnostima, te osvješćivanje potrebe očuvanja prirode budućih generacija.

Članak 11.

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva, Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

 • potiče i promiče razvoj planinarstva;
 • okupljane djece, mladeži i drugih osoba koje se žele baviti planinarstvom;
 • razvija organizirane oblike i stvara uvjete za razvoj planinarstva uopće;
 • organizira planinarske izlete, ture, pohode, susrete, sletove, ekspedicije, logorovanja, planinarska natjecanja i druge planinarske društvene akcije, sukladno zakonu sudjelovanje u sportsko rekreativnim natjecanjima u alpinizmu i penjanju;
 • suradnja sa drugim sportskim i sportsko rekreacijskim udrugama koje podržavaju ciljeve Društva;
 • provođenje sportske rekreacije i sportske aktivnosti članova u planinarskom sportu;
 • poticanje stručnog usavršavanja članova, trenera i drugih osoba od značaja za djelovanje Društva;
 • upravljanje i održavanje sportskih građevina sukladno Statutu i zakonu;
 • pokreće i organizira djelatnosti na zaštiti i unapređenju planinarske prirode i čovjekove okoline, te na očuvanju kulturno – povijesnih spomenika u planinama, sukladno zakonu
 • organizira izgradnju, obilježavanje, čuvanje i održavanje planinarskih staza, putova i veznih putova, sukladno zakonu
 • potiče i skrbi o gradnji, održavanju i čuvanju planinarskih objekata (domova, kuća, skloništa)
 • njeguje planinarsku etiku, razvija čovjekoljublje, nesebičnost, ispravan odnos prema prirodi i smisao za njeno očuvanje;
 • potiče osposobljavanje svog članstva za pojačane napore pri otklanjanu posljedica elementarnih nepogoda, nesreća, ratnih opasnosti i drugih sličnih stanja;
 • potiče i organizira osposobljavanje članstva kroz planinarske škole, seminare, tečajeve i druge oblike obrazovanja, sukladno posebnim propisima
 • surađuje sa znanstvenim institucijama i drugim udrugama za razvoj planinarstva i njegovom društvenom vrednovanju;
 • surađuje sa državnim tijelima i službama koje imaju direktni ili indirektni interes suradnje sa specijaliziranim službama, sekcijama ili odsjecima Društva;
 • potiče razvitak stručnih, specijalističkih djelatnosti i službi (alpinizam, speleologija, orijentacija, markacisti, vodiči)
 • radi na popularizaciji i primjeni tehničkih i informatičkih dostignuća u speleologiji i planinarstvu općenito;
 • provodi tehničko obrazovanje i potiče stvaralački rad s ciljem otkrivanja tehničkih inovacija primjenjivih u speleologiji i planinarstvu;
 • obavlja i druge aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih ovim Statutom sukladno zakonu.

Članak 12.

Gospodarske djelatnosti udruga može obavljati pored djelatnosti kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni statutom, ali ih ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora sukladno Statutu udruge koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih statutom.

Za obavljanje gospodarskih djelatnosti za koje posebni propisi ne dopuštaju da iste obavlja udruga, ali nisu zabranjene, a u svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom, Udruga mora osnovati trgovačko društvo ili drugi gospodarski subjekt, sukladno propisima kojima se uređuje njihovo osnivanje, te će kroz taj gospodarski subjekt obavljati gospodarsku djelatnost nakon zadovoljavanja posebnih zakonskih propisa. 

Gospodarske djelatnosti:

 • pružanje usluga u turizmu
 • ugostiteljska djelatnost
 • djelatnost trgovine

 

ČLANSTVO U DRUŠTVU, PRAVA, OBAVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 13.

Svaka fizička osoba može postati članom Društva sukladno zakonu i Statutu.
Članom Društva može postati svaka fizička osoba koja je zainteresirana za rad u Društvu, koja se bavi sportskom rekreacijom i prihvaća pravila planinarske etike, te prihvaća odredbe ovog Statuta i druge opće akte.

Osoba bez poslovne sposobnosti može postati član Društva, za koju pristupnicu potpisuje skrbnik. Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
Osobe bez poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u radu Društva bez prava odlučivanja.
Članstvo u Društvu dokazuje se planinarskom iskaznicom i članskom markicom ovjerenom za tekuću godinu.
Članstvo u Društvu može biti redovno, aktivno i počasno.

 

Članak 14.

Redovnim članom Društva mogu postati osobe koje su zainteresirane za rad u Društvu, koje se pridržavaju odredbi ovog Statuta i drugih općih akata koji iz njega proizlaze.
Redovnim članom Društva postaje se upisom u popis članova Društva. U popis članova upisuje se osoba koja je uplatila članarinu za tekuću godinu i ima člansku iskaznicu.
Redoviti član Društva plaća godišnju članarinu čiju visiu i način plaćanja određuje Upravni odbor.

Aktivni član Društva je svaki redovni član Društva koji je u protekloj godini bio uključen u rad Društva, time što je najmanje jednom sudjelovao u organizaciji i provedbi aktivnosti Društva u svezi s ispunjenjem ciljeva i zadataka Društva, odnosno sudjelovao u radu u nekom od tijela Društva.

Počasnim članom Društva može se postati svaka fizička osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Društva. Počasnim članom postaje se odlukom Upravnog odbora.

Članak 15.

Društvo je dužno voditi popis svojih članova za koji su zaduženi tajnik Društva ili osoba koju za to ovlasti Upravni odbor.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke:

 • osobnom imenu (nazivu),
 • osobnom identifikacijskom broju (OIB),
 • datumu rođenja,
 • datumu pristupanja Društvu,
 • kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom Društva
 • datumu prestanka članstva u Društvu

U popisu članova mogu se navesti i drugi podaci npr. adresa stanovanja, zanimanje, broj telefona, mail adresa i sl.
Način vođenja popisa članova uređuje Upravni odbor.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 16.

Član Društva nakon plaćanja članarine ima pravo:

 • aktivno sudjelovati u radu Društva, davati prijedloge i donositi odluke unutar tijela Društva čiji je član,
 • biti obaviješteni o radu Društva i njegovih tijela te o materijalno – financijskom poslovanju
 • koristiti se rekvizitima i opremom u vlasništvu Društva
 • koristiti se povlasticama koje imaju članovi
 • birati i biti biran u tijela Društva, ako ima potpunu poslovnu sposobnost i najmanje je 180 dana član Društva,

Članak 17.

Obveze i odgovornosti članova Društva su:

 • baviti se planinarskim aktivnostima i obavljati zadaće koje su mu povjerene,
 • davati prijedloge i mišljena o radu Društva
 • sudjeluju u donošenju odluka unutar tijela Društva kojih je član,
 • biti obaviješteni o radu tijela Društva i poslovanju Društva
 • u radu se pridržavati odredbi Statuta Društva i svih pravilnika koji iz njega proizlaze
 • držanjem i vladanjem čuvati ugled Društva, izgrađivati i poticati sportske i društvene discipline
 • zalagati se za uspjehe, interese i ugled Društva,
 • redovito plaćaju članarinu i sudjeluju u akcijama, programima i rekreativno-sportskim aktivnostima,
 • prenositi znanje i iskustvo drugima, a posebno mladim članovima,
 • brižno čuvati imovinu i aktivno sudjelovati u radu tijela Društva u koji je izabran
 • pravovremeno davati informacije o svom zdravstvenom stanju, ako su bitne za obavljanje planinarske aktivnosti.

Članak 18.

Članstvo u Društvu prestaje:

 • prestankom postojanja Društva,
 • pismenom izjavom o istupanju iz članstva,
 • isključenjem iz članstva,
 • brisanjem iz članstva

Članak 19.

Članovi Društva stegovno odgovaraju ukoliko povrijede svoje članske dužnosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Društva.
Povrede članskih dužnosti utvrđuje, stegovni postupak provodi i mjere izriče Sud časti.
Prijavu za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti svaki član ili tijelo Društva.
U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih dužnost, težina povrede i šteta nastala Društvu.

Članak 20.

Članove Suda časti bira Skupština na vrijeme od 4 godine, a sastoji se od predsjednika i 4 člana.

Članovi Suda časti ne mogu biti članovi drugog tijela Društva.

Sud časti za povrede dužnosti članu može izreći stegovne mjere;
- opomenu
- uskrata prava u radu Društva na određeno vrijeme ( do 12 mjeseci)
- suspenzija sa dužnosti u tijelima Društva do 12 mjeseci
- isključenje iz članstva Društva.

Članak 21.

Opomena je najblaža stegovna mjera, koje se izriče ako član:
- teže povrijedi Statut i odredbe općih akata Društva,
- svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Društva
- ne provodi odluke Skupštine i zaključke tijela Društva i djeluje protivno njima;
- ne ispunjava preuzete ili ugovorene financijske i druge obveze;
- nakon upozorena ne uskladi svoje ponašanje s aktima i odlukama Društva

Odluka o izricanju opomene obvezno sadrži:
- popis nedostataka u radu člana s razlozima zbog kojih je opomena izrečena,
- utvrđenu odgovornost i što član treba poduzeti,
- rok u kojem član ima poduzeti korake iz točke 2. i o tome izvijestiti stegovnu komisiju

Članak 22.

Uskrata prava sudjelovanja u radu Društva izriče se članu koji nakon izricanja opomene iz razloga propisanih člankom 21. ovog Statuta ne ukloni nedostatke i ne prekine ponašanje zbog kojeg je opomenut i ugrozi ostvarivanje programa Društva.
Uskrata prava sudjelovanje u radu Društva traje dok član ne otkloni nedostatke ili ne ispuni obveze zbog čijeg je nepoštivanja izrečena, a najdulje jednu godinu.

Članak 23.

Suspenzija podrazumijeva uskratu prava sudjelovanja u odlučivanju tijela Društva, te u programima i manifestacijama koje priprema i izvodi Društvo ili drugi priređivači za koje
Društvo odabire sudionike.

Članak 24.

Isključenje iz članstva najteža je i krajnja stegovna mjera koja se članu može izreći zbog:
- trajnijeg djelovanja protivno odredbama Statuta, drugih akata i programa Društva
- nanošenja teške štete interesima i ugledu Društva,
- nanošenja materijale štete Društvu i njezinim članovima.

Članak 25.

Brisanje iz članstva nastaje uslijed neplaćanja članarine do kraja prvog tromjesečja u godini, uslijed smrti člana i u slučajevima predviđenim zakonskim propisima.

Članak 26.

Izricanje stegovnih mjera može prethoditi upućivanje pisanog upozorenja članu.
Sud časti odluke donosi većinom glasova svih članova tajnim glasovanje.
Prije izricanja mjera članu Društva mora se omogućiti davanje svog iskaza i obrana.
Izrečena mjera dostavlja se članu u pismenoj formi na koju isti ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana od dana prijema.
Član kojem je izrečena jedna od stegovnih mjera ima pravo žalbe Skupštini Društva. Žalba se podnosi u roku od 15 dana po primitku odluke, a Skupština se o njoj mora očitovati na prvoj redovnoj ili izvanrednoj sjednici, ali najkasnije 30 dana od zaprimanja žalbe.

 

USTROJSTVENI OBLICI

Članak 27.

Radi planskog i organiziranog ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom, a posebice radi djelatnosti kojima se njeguju stvaralačke sposobnosti mladih i potpunije zadovoljavaju osobni interesi građana i javne potrebe na tom području, Društvo može imati svoje ustrojstvene oblike (sekcije, odsjeke i stanice).
Odluku o osnivanju ustrojstvenog oblika Društva donosi Upravni odbor.
Međusobna prava i obveze ustrojstvenih oblika uređuju se Statutom.
Ustrojstveni oblici nemaju svojstvo pravne osobe.
Način rada ustrojstvenog oblika pobliže se može urediti općim aktom koji donosi Upravni odbor Društva u skladu sa Statutom.

Članak 28.

Ustrojstveni oblik u pravnom prometu rabi puni naziv Društva i naziv područja na kojem djeluje.

Ustrojstveni oblici mogu se osnivati na poticaj najmanje pet poslovno sposobnih članova Društva, a ukoliko za istim postoji opravdanost i predviđeni su Statutom te ih odobri Upravni odbor.

Na čelu ustrojstvenog oblika je pročelnik. Pročelnik može biti izabran između članova Društva. Pročelnika biraju članovi ustrojstvenog oblika sukladno Statutu i općim aktima Društva. Pročelnik može odstupiti s dužnost i prije isteka vremena na koje je izabran pod uvjetima i na način koji je ovim Statutom predviđen za članove Upravnog odbora. Mandat pročelnika ustrojstvenog oblika traje četiri godine i može biti ponovo biran. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti pročelnika ustrojstvenog oblika mijenja osoba koju odredi Upravni odbor.

Pročelnik ustrojstvenog oblika:
- predstavlja ustrojstveni oblik,
- brine za zakonit i pravilan rad ustrojstvenog oblika ,
- surađuje sa tijelima Društva u svezi ostvarivanja planova i programa Društva,
- izvještava o svom radu i radu ustrojstvenog oblika Upravni odbor i Skupštinu Društva,
- potpisuje akte za koje ga ovlasti Upravni odbor i Skupština Društva. 

 

USTROJ DRUŠTVA

Članak 29.

Tijela Društva su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik
 • Tajnik
 • Blagajnik
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti
 • Likvidator

Članovi i tijela Društva biraju se i opozivaju prema odredbama ovog Statuta.
Članovi tijela Društva, osobe ovlaštene za zastupanje, te osobe ovlaštene za vođenje poslova po odluci ovlaštenog tijela na temelju općih akata Društva, ne mogu biti osobe određene Zakonom o sportu.
Konstituirajuća sjednica izabranih tijela mora se održati u roku od 15 dana od dana izbora njezinih članova.
O radu sjednica vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani, a potpisuju ga predsjednik, zapisničar i ovjerovitelj zapisnika.

 

Skupština

Članak 30.

Skupština Društva je najviše tijelo Društva, a čine je svi članovi Društva.
Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.
Redovna Skupština Društva održava se najmanje jednom godišnje.
Izborna Skupština održava se svake 4 godine.
Izvanredna Skupština održava se prema potrebi.
U radu Skupštine mogu sudjelovati kao gosti predstavnici državnih tijela, saveza i drugih udruga bez prava odlučivanja.
Prije sjednice Skupštine, tajnik utvrđuje broj članova Društva i daje izvješće o istom.
Predsjednik Društva može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Društva, ili na zahtjev Upravnog ili Nadzornog odbora uz pismeno obrazloženi razlog sazivanja izvanredne Skupštine s time da se odmah predloži dnevni red.
Ako predsjednik Društva ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagača iz prethodnog stavka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva sazvat će je predlagač.
Ako predsjednik podnese ostavku ili u slučaju njegove smrti Skupštinu saziva dopredsjednik.  
U slučaju isteka mandata tijelima Društva, sjednicu Skupštine saziva osoba ovlaštena za zastupanje Društva upisana u Registar Društvo ili 1/4 članova Društva.
Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Članak 31.

Skupštinu saziva Predsjednik Društva na vlastitu inicijativu obavještavanjem članova o održavanju Skupštine na prikladan način najmanje 15 dana prije održavanja sjednice.
Obavijest o održavanju Skupštine sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uvid u materijale sa sjednice Skupštine može se izvršiti u prostorijama Društva.
Predsjednik je odgovoran za izvršenje odluka i akata koje donosi Skupština.

Skupštinu vodi radno predsjedništvo od tri člana koje javnim glasovanjem bira Skupština. Do izbora radnog predsjedništva Skupštinu otvara i njome upravlja predsjednik Društva, a u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik Društva. Izvanrednom skupštinom do izbora radnog predsjedništva upravlja sazivatelj.

Članak 32.

Skupština Društva:

 • usvaja Statut Društva i njegove izmjene i dopune,
 • donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Društva,
 • bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i tajnika
 • bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora, te Suda časti
 • bira i opoziva likvidatora,
 • bira i razrješava predstavnike u rad tijela zajednica, saveza i drugih udruga čije je Društvo član,
 • utvrđuje politiku rada Društva i daje smjernice za njegov rad,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja Društva,
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine,
 • donosi odluku o statusnim promjenama,
 • donosi odluku o prestanku postojanja Društva, promjeni naziva i sjedišta,
 • rješava o žalbama članova Društva u drugom stupnju.
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

Članak 33.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na njoj nazočna natpolovična većina članova Društva, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine.
Ako u određeno vrijeme prije početka Skupštine nije nazočna natpolovična većina ukupnog broja članova Društva, početak Skupštine odgađa se za 15 minuta, a zatim počinje s radom i pravovaljano odlučuje ako je nazočno najmanje 30 članova Skupštine s pravom glasa.
Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.
Glasovanje na sjednici Skupštine je javno, osim ako Skupština ne odluči drugačije.

Odluke o promjeni Statuta, statusnim promjenama (spajanju, pripajanju ili podjeli Društva) i prestanku postojanja Društva, Skupština donosi dvotrećinskom većinom nazočnih članova Skupštine.

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s Udrugom čija financijska izvješća iskazuje negativni rezultat.

 

Upravni odbor

Članak 34.

Upravni odbor Društva je izvršno tijelo Društva koje obnaša izvrše i druge poslove utvrđene ovim Statutom, a bira ga i potvrđuje Skupština kojoj odgovara za svoj rad.

Uz kolektivnu odgovornost koju ima Upravni odbor, svaki član Upravnog odbora snosi i osobnu odgovornost za svoj rad.
Upravni odbor upravlja radom i poslovanjem Društva između dvije Skupštine.
Predsjednik Društva ujedno je predsjednik Upravnog odbora.

Članak 35.

Upravni odbor ima 11 članova:

 • predsjednika
 • dopredsjednika
 • tajnika
 • 8 članova

Koje bira Skupština na mandat od četiri godine, a mogu biti ponovo birani na tu dužnost.

Predsjednik, dopredsjednik i tajnim po svom položaju su članovi Upravnog odbora.
Upravnim odborom predsjedava predsjednik Upravnog odbora kojeg članovi Upravnog odbora biraju između sebe na konstituirajućoj sjednici.

Članak 36.

Upravni odbor:

 • utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna i drugih akata koje donosi Skupština,
 • utvrđuje prijedlog plan rada i prijedlog financijskog plana za slijedeću kalendarsku godinu,
 • ustrojava i rukovodi radom, aktivnostima i poslovanjem Društva u razdoblju između dviju izbornih sjednica,
 • vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine
 • podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • rukovodi radom Društva između dviju sjednica Skupštine
 • odlučuje o visini članarine,
 • brine se o informiranju članstva i javnosti,
 • odlučuje o korištenju imovine Društva,
 • utvrđuje prijedloge programa i planova rada Društva,
 • organizira i saziva savjetovanja, seminare, tečajeve i druge skupove radi
 • osposobljavanja članova,
 • organizira aktivnosti Društva, vodi natjecanja, izrađuje plan i program natjecanja,
 • osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Društva,
 • surađuje sa planinarskim i drugim udrugama, te tijelima državne uprave,
 • utvrđuje kriterije za dodjelu planinarskih priznanja, nagrada i pohvala,
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta i pečata,
 • bira i razrješava blagajnika Društva,
 • imenuje osobe za potpisivanje materijalno-financijskih dokumenata,
 • imenuje osobe za potpisivanje kod financijskih organizacija
 • odlučuje o sudjelovanju Društva u radu nacionalnih i inozemnih organizacija
 • odlučuje o prijemu i otpuštanju instruktora, trenera, ostalih stručnih djelatnika i osoba
 • koje obavljaju poslove u Društvu,
 • daje prijedlog za opoziv člana Upravnog odbora na prijedlog predsjednika Upravnog
 • odbora prije isteka mandata, ako nije aktivan ili ne izvršava odluke tijela
 • obavlja i druge poslove koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Članak 37.

Upravni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.
Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora na vlastitu inicijativu, na prijedlog tajnika ili na prijedlog 1/3 članova Upravnog odbora.
Sjednicu Upravnog odbora može sazivati i Nadzorni odbor Društva.
U slučaju odsutnosti predsjednika Upravnog odbora, sjednicama rukovodi osoba koju je on za to ovlastio.
Sjednica Upravnog odbora Društva može se održati ako je nazočna većina članova Upravnog odbora, pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora. 
U iznimnim slučajevima, sjednica Upravnog odbora može se održati i putem sredstava komuniciranja na daljinu. Predsjednik Upravnog odbora određuje zapisničara koji vodi i arhivira zapisnik telekonferencijskog zasjedanja odbora na isti način i kad Upravni odbor zasjeda na uobičajenoj sjednici Upravnog odbora.
O radu Upravnog odbora vodi se zapisnik koji se usvaja na idućoj sjednici.

Članak 38.

Članove Upravnog odbora, predsjednika, dopredsjednika i tajnika Društva, Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju svjesno povjerene obveze. Ako razrješava cijeli Upravni odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ako razrješava pojedine članove iz stavka prvog ovog članka bira nove članove na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.
Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.
Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.
Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj narednoj sjednici.

Članak 39.

Upravni odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Društva.

Upravni odbor imenuje predsjednika i članove odbora radnih tijela iz reda članova Društva na vrijeme od 4 godine.

Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koja su osnovana i o tome podnose izvješća Upravnom odboru.

 

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 40.

Društvo ima predsjednika i tajnika koji su ujedno osobe ovlaštena za zastupanje Društva

Predsjednik i tajnik Društva osiguravaju pravilan i zakonit rad Društva, a bira ih Skupština na vrijeme od 4 godine, s time da mogu biti birani više puta zaredom.

Predsjednik i tajnik Društva u svojstvu osoba ovlaštenih za zastupanje Društva:

 • odgovorni su za zakonitost rada Društva,
 • vode poslove Društva sukladno odlukama Skupštine, ako Statutom nije drugačije propisano,
 • odgovorni su za podnošenja Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • dostavljaju zapisnik sa redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar Društvo,
 • sklapaju ugovore i poduzimaju druge pravne radnje u ime i za račun Društva,
 • obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Društva .

 

PREDSJEDNIK

Članak 41.

Predsjednik Društva ujedno je predsjednik Skupštine Društva.
Predsjednik saziva i predsjedava sjednicama Skupštine Društva i predlaže dnevni red sjednica Skupštine Društva

Predsjednik Društva naredbodavac je za izvršenje financijskog plana, provodi odluke i zaključke Skupštine te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Upravni odbor.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje dopredsjednik

 

DOPREDSJEDNIK

Članak 42.

Društvo ima dopredsjednika koji pomaže predsjedniku Društva u njegovu radu i obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik i Upravni odbor pored poslova utvrđenih ovim Statutom

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Članak 43.

Društvo ima predsjednika Upravnog odbora kojeg između sebe biraju članovi Upravnog odbora na konstituirajućoj sjednici na vrijeme od 4 godine. Predsjednik Upravnog odbora Društva organizira i odgovoran je za rad tog tijela, te podnosi izvještaj o radu Upravnog odbora Skupštini Društva.
Predsjednika Upravnog odbora u njegovoj odsutnosti zamjenjuje član Upravnog odbora kojeg on ovlasti.

 

TAJNIK

Članak 44.

Tajnika Društva bira Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Društvu.

Tajnik Društva:

 • priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština,
 • vodi popis članova i odgovoran je za njegovo vođenje,
 • skrbi o uvjetima rada i djelovanja Društva,
 • skrbi o pravodobnoj pripremi izvješća za Skupštinu,
 • skrbi o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela Društva,
 • skrbi se o pravovremenom obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Društva
 • obavlja stručno administrativne poslove,
 • priprema sjednice Skupštine i Upravnog odbora kao i njihovih tijela i pomaže predsjedniku i dopredsjedniku u njihovu radu,
 • vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora,
 • vodi i čuva arhivu Društva
 • vodi evidenciju o nagradama i priznanjima
 • osigurava izvršenje zakonskih propisa, Statuta i drugih općih akata, programa, planova i zaključaka Društva,
 • zajedno sa predsjednikom Društva organizira suradnju Društva i održava veze s tijelima drugih udruga, saveza i zajednica
 • brine se
 • obavlja stručne i druge poslove za potrebe Upravnog odbora u skladu s općim aktima Društva.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti tajnika zamjenjuje dopredsjednik Društva.

 

BLAGAJNIK

Članak 45.

Društvo ima Blagajnika. Blagajnika bira Upravni odbor većinom glasova nazočnih članova na mandat od četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora. Blagajnik može ali i ne mora biti član Upravnog odbora. Blagajnik za svoj rad odgovara Upravnom odboru i Skupštini društva.

Blagajnik Društva:

 • prikuplja godišnju članarinu,
 • vodi financijsko i materijalno poslovanja u skladu sa zakonskim propisima,
 • na zahtjev Upravnog odbora izrađuje i prezentira izvješća o financijskom i materijalnom poslovanju Društva,
 • uz odobrenje Upravnog odbora Društva osigurava mogućnost uvida u financijsko i materijalno poslovanje ostalim tijelima i članovima Društva,
 • vodi evidenciju bankovnih izvoda, plaćenih računa i stanja računa Društva

Blagajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:

 • na svoj zahtjev,
 • ako ne izvršava zadaće koje su mu povjerene,
 • ako svojim postupcima štetu Društvu ili njegovu ugledu.

 

NADZORNI ODBOR

Članak 46.

Nadzorni odbor ima 5 članova, koje bira Skupština na vrijeme od četiri godine i na tu dužnost mogu biti ponovo birani.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti istovremeno članovi Upravnog odbora.
Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika.
Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova svih članova.
Predsjednik Nadzornog odbora kojeg bira Skupština, saziva sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština.
Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Članak 47.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

- primjenu odredaba ovoga Statuta i drugih općih akata Društva,
- materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Društva,
- ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

Članak 48.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Društva. Upravni odbor i svaki član Društva dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.
Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.
Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Društva, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Društva.

Članak 49.

Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe članka 38. ovog Statuta.

Članak 50.

Za pojedine složenije stručne, računovodstvene i /ili administrativne poslove Društvo, uz odobrenje Upravnog odbora može angažirati vanjske suradnike ili pružatelje usluga (pojedince ili tvrtke).

 

LIKVIDATOR

Članak 51.

Društvo ima likvidatora koji može biti fizička ili pravna osoba kojeg imenuje Skupština.

Likvidator ne mora biti član Društva i zastupa Društvo u postupku likvidacije.

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Društva u postupku likvidacije u visini koju određuje Skupština na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

Likvidator Društva zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Društva iz registra udruga.

Članak 52.

U postupku likvidacije, likvidator je dužan:

- utvrditi stanje na poslovnom računu Društva
- utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja
- utvrditi ostalu imovinu Društva te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja
- u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema udruzi,
- u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama.

Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

U slučaju da likvidator utvrdi da imovina Društva nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

Likvidator je dužan provesti postupak likvidacije sukladno odredbama ovog Statuta i zakona.

Članak 53.

Likvidator može biti opozvan od strane Skupštine:

- na osobni zahtjev
- ako je u sukobu interesa
- ako je likvidator pravna osoba te je prestala djelovati i
- u slučaju smrti.

U slučaju opoziva likvidatora skupština na istoj sjednici imenuje novog likvidatora te podnosi zahtjev nadležnom Uredu za upis promjena u registar udruga RH

O visini naknade likvidatoru za provođenje likvidacijskog postupka odlučuje skupština u sklopu odluke o prestanku Društva

 

IMOVINA, NAČIN STJACANJA I RASPOLAGANJA

Članak 54.

Imovinu Društva čine pokretne i nepokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva koje Društvo ostvaruje od:
- članarine,
- donacije i dotacije,
- sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje Društva,
- sredstava ostvarenih obavljanjem njenih djelatnosti,
- sredstva ostvarena obavljanjem gospodarskih djelatnosti
- kao i druga novčana sredstva stečena sukladno Zakonu.
Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje cilja osnivanja Društva.
O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor.

Članak 55.

Društvo je dužno voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 56.

Za postignute uspjehe i rezultate u radu, doprinos razvoju Društva i dugogodišnje članstvo u Društvu mogu se dodjeljivati članova Društva. Priznanja se mogu dodjeljivati i drugim zaslužnim pojedincima, planinarskim i drugim organizacijama, za poseban doprinos razvoju planinarske djelatnosti i uspješnu suradnju na području planinarstva.
Odluku o dodijeli priznanja članovima Društva i odluku o podnošenju prijedloga za dodijeli priznanja Hrvatskog planinarskog saveza ili drugih saveza, udruga ili institucija donosi Upravni odbor na vlastitu inicijativu ili na prijedlog bilo kojeg člana Društva, sukladno važećem Pravilniku o dodjeli nagrada i priznanja. 

 

NADZOR

Članak 57.

Članovi Društva sami nadziru rad Društva.
Ako član Društva smatra da je Društvo povrijedila Statut ili drugi opći akt Društva, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo Društva, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Društva.

 

STATUSNE PROMJENE

Članak 58.

Odlukom Skupštine Društvo se može pripojiti,spojiti i podijeliti.
O statusnim promjenama odlučuje Skupština 2/3 većinom nazočnih članova Skupštine.

 

STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 59.

Inicijativu za donošenje, te za izmjenu i dopune Statuta mogu dati:

 • Skupština,
 • Upravni odbor,
 • Predsjednik,
 • Nadzorni odbor,
 • 1/5 članova Društva

Nacrt Statuta priprema Upravni odbor i dostavlja članovima Skupštine radi pribavljanja mišljenja i primjedaba s time da u roku od 10 dana po prijemu nacrta obavijeste Upravni odbor o primjedbama mišljenjima. Razmotrivši dospjele primjedbe i mišljenja, Upravni odbor utvrđuje prijedlog Statuta koji dostavlja Skupštini na usvajanje.

Članak 60.

Statut i druge akte donosi Skupština 2/3 većinom glasova nazočnih članova Skupštine Društva nakon provedene rasprave.
Izmjene i dopune statuta i drugih akata donose se na način i po postupku za njihovo donošenje.

Članak 61.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Društva.
Tumačenje drugih akata Društva daje Upravni odbor.

 

PRESTANK POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 62.

Razlozi za prestanak postojanja Društva su:

 • odluka Skupštine o prestanku Društva,
 • pripajanje drugoj Društvu, spajanje s drugom udrugom, podjela Društva razdvajanjem,
 • protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine, a ona nije održana,
 • pravomoćna odluka suda o ukidanju Društva,
 • pokretanje stečajnog postupka,
 • na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje Društva, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju novih članova.
 • U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Društva dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Društva.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

Članak 63.

Ako postoji spor između članova Društva, koji otežava ili onemogućava rad Društva, te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Društva obvezuju se riješiti mirenjem. Na postupak mirenja primjenjuje se Zakon o mirenju.

Spor u Društvu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Društva kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad Društva u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove Društva.

Ako postupak mirenja ne uspije, Skupština Društva za rješavanje sporova, imenuje Arbitražno vijeće od 3 člana za svaki pojedini slučaj.

Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.

Članak 64.

Članovi Društva u svim poslovima od interesa i značaja za Društvo moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Društva.

U obavljanju djelatnosti Društva, članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Društva.

Članak 65.

U slučaju da su privatni interesi člana Društva u suprotnosti s interesom Društva ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Društva u obavljanju djelatnosti Društva, član Društva koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Upravni odbor, i izuzeti se od daljnjeg rada.

 

RASPOLAGANJE IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 66.

U slučaju prestanka postojanja Društva, imovina Društva se nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje Hrvatskom planinarskom savezu.

Društvo nema pravo imovinu Društva dijeliti svojim osnivačima, članovima, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

Članak 67.

Sva unutarnja pitanja koja nisu regulirana ovim statutom, a zahtijevaju podrobnu raspravu riješit će se posebnim općim aktom koji donosi Skupština.

 

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 68.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaju važiti odredbe Statuta Planinarskog društva „Paklenica“ Zadar od 16.10.2008. g.

Članak 69.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom ovjere kod Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji.

 

U Zadru, 14.09.2015. godine                                          

PREDSJEDNIK DRUŠTVA
Domagoj Diklić

Građeno na HTML5 i CSS3 | Copyright © 2013 PD Paklenica  |   izrada: www.meridies.hr