Tijela društva

ČLANOVI TIJELA ZA RAZDOBLJE 4.10.2012.-4.10.2016. GODINE

 FUNKCIJA                                                                IME I PREZIME            

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

PREDSJEDNIK DRUŠTVA                                   DOMAGOJ DIKLIĆ 

DOPREDSJEDNIK                                                 MARIJA ŠKODA 

TAJNIK                                                                      ANA MAJICA 

RIZNIČAR                                                                 MIHAEL MILETIĆ 

SEKCIJA SPORTSKOG PENJANJA                   LEO KEZIĆ  

SPELEOLOŠKI ODSJEK LIBURNIJA                 DINO TARAS 

MARKACISTIČKA SEKCIJA                                 MARKO VELJAČA  

TURNO SKIJAŠKA SEKCIJA                               SINIŠA PRIMOŽIĆ  

ČLAN                                                                        MIROSLAV GULAN 

ČLAN                                                                        DOMAGOJ GRANCARIĆ 

ČLAN                                                                        MORANA VUKOVIĆ 

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

PREDSJEDNIK                                                       NENAD VIDOVIĆ       

ČLAN                                                                        DANIEL ŠARIĆ               

ČLAN                                                                        IVAN ŽIVKOVIĆ         

ČLANOVI SUDA ČASTI:

ČLAN                                                                        DADO NIKIĆ                     

ČLAN                                                                        KREŠIMIR PRSKALO      

ČLAN                                                                        ZRINKA MERČEP  


Tijela Društva su :

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti
 • Predsjednik
 • Tajnik
 • Blagajnik
 • Likvidator

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom, a čine je svi članovi Društva.

Pravo odlučivanja na sjednicama Skupštine imaju sve punoljetne, poslovno sposobne osobe koji su članovi Društva minimalno 180 dana. Rad Skupštine je javan.

Skupština Društva:

 • utvrđuje politiku rada Društva i daje smjernice za njegov rad,
 • usvaja statut Društva i njegove izmjene i dopune,
 • donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Društva,
 • odlučuje o  promjeni naziva i sjedišta,
 • usvaja plan rada i financijski plan Društva za tekuću kalendarsku godinu te izvješće o radu Društva u protekloj kalendarskoj godini
 • usvaja godišnje financijsko izvješće Društva,
 • odlučuje o korištenju dobiti 
 •  odlučuje o statusnim promjenama
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Društva te njegovih gospodarskih djelatnosti,
 • bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika, tajnika, članove Upravnog i Nadzornog odbora i Suda časti,
 • bira i razrješuje osobe ovlaštene za zastupanje
 • po potrebi donosi pravilnike tijela i ustrojstvenih oblika Društva,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Društva,
 • odlučuje o prestanku rada Društva i raspodjeli preostale imovine Društva,         
 • imenuje i opoziva likvidatora Društva,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

Upravni odbor Društva sastoji se od 11 članova: Predsjednik Društva, Dopredsjednik Društva, Tajnik Društva, 8 članova Društva koje bira Skupština. Sastaje se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

Upravni odbor Društva:

 •  ustrojava i rukovodi radom, aktivnostima i poslovanjem Društva u razdoblju između dviju izbornih sjednica Skupštine,
 • vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine,
 •  podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu i financijski izvještaj
 • upravlja imovinom Društva i utvrđuje prijedlog plana rada i financijskog plana za slijedeću kalendarsku godinu  i priprema financijsko izvješće za prethodnu kalendarsku godinu,
 • utvrđuje prijedlog Statuta i njegove izmjene i dopune,
 • odlučuje o visini članarine
 • brine se o informiranju članstva i javnosti,
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta
 • imenuje osobe za potpisivanje materijalno-financijskih dokumenata
 • imenuje osobe za potpisivanje kod financijskih organizacija
 • odlučuje o sudjelovanju Društva u radu nacionalnih i inozemnih organizacija,
 • odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanju iz njih te bira predstavnike Društva u istima.
 • organizira aktivnosti Društva, vodi natjecanja, izrađuje plan i program natjecanja
 •  osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva,
 • odlučuje o dodijeli pohvala, priznanja i nagrada
 • surađuje s planinarskim i drugim udrugama, tvrtkama i institucijama,
 • donosi odluke o izdavačkim, informacijskim, marketinškim i drugim aktivnostima u skladu s odlukama Skupštine,
 • organizira i saziva savjetovanja, seminare i druge skupove radi osposobljavanja članova,
 • daje prijedlog za opoziv člana Upravnog odbora na prijedlog predsjednika Upravnog odbora prije isteka mandata, ako nije aktivan ili ne izvršava odluke tog tijela,
 • odlučuje o prijemu i otpuštanju trenera, ostalih stručnih djelatnika i osoba koje obavljaju poslove u Društvu,
 • donosi odluke o obavljanju gospodarskih i drugih djelatnosti kojima se stječe prihod,
 • obavlja i druge poslove u interesu razvitka Društva.
 • Upravni odbor može obustaviti od izvršenja sve odluke Predsjednika ili druge ovlaštene osobe za koje smatra da su suprotne zakonu i Statutu, a o tome obavještava Nadzorni odbor i prema potrebi Skupštinu Društva.

Društvo ima predsjednika koji osigurava pravilan i zakonit rad Društva, a bira ga Skupština na vrijeme od 4 godine. Predsjednik Društva:

Predsjednik Društva:

 • zastupa i predstavlja Društvo,
 • skrbi se o radu Društva i njegovih tijela te o zakonitosti rada Društva,
 • vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,                       
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge,  
 • vodi posebnu skrb o imovini Društva i naredbodavatelj je za izvršenje financijskog plana Društva,
 • provodi odluke i zaključke Skupštine,
 • saziva i vodi sjednice Skupštine,
 • obavlja i druge poslove u interesu Društva.
 • Predsjednik Društva može obustaviti od izvršenja sve odluke za koje smatra da su suprotne zakonu i Statutu, a o tome obavještava Upravni odbor, Nadzorni odbor i prema potrebi Skupštinu Društva.

Tajnik Društva - bira ga Skupština na vrijeme od 4 godine, s time da može biti ponovno biran; po položaju je član Upravnog odbora; Tajnik Društva organizator je rada i poslovanja Društva, a osobito: 

 • skrbi o uvjetima rada i djelovanju,
 • vodi popis članova zajedno sa rizničarom i skrbi se o članskim zahtjevima i obvezama
 • obavlja stručno-administrativne poslove i odgovoran je za pripremu sjednica tijela Društva,
 • skrbi se o pravodobnoj pripremi izvješća za Skupštinu,
 • skrbi se o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Društva,
 • vodi zapisnike i pismohranu Društva,
 • potpisuje novčane dokumente u okviru izvršenja financijskog plana,
 • osigurava izvršenje zakonskih propisa, Statuta i drugih općih akata, programa, planova i   zaključaka Društva
 • zajedno s predsjednikom organizira suradnju Društva i održava veze s tijelima drugih udruga, saveza i zajednica
 • vodi evidenciju o nagradama i priznanjima,
 • skrbi se o pravovremenom obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Društva i
 • brine se o pravilnom korištenju i zaštiti pokretne i nepokretne imovine,
 • pomaže u radu predsjedniku Društva i predsjednicima odbora i komisija i provodi odluke Upravnog odbora i predsjednika Društva
 • odgovara za svoj rad Upravnom odboru,
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Upravnog odbora.

Nadzorni odbor ima pet članova bira Skupština na vrijeme od 4 godine. Članovi Nadzornog odbora biraju među sobom predsjednika Nadzornog odbora. Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

 • primjenu odredaba zakona, Statuta i drugih općih akata Društva,
 • materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Društva,
 • ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

Skupština Društva bira Sud časti koji se sastoji od pet članova s mandatom od 4 godine. Članovi Suda časti među sobom biraju predsjednika Suda časti. Sud časti Društva odlučuje o nestatutarnim ponašanjima i narušavanju pravila planinarske etike članova Društva te su skladu s odlukom provodi stegovni postupak.

Građeno na HTML5 i CSS3 | Copyright © 2013 PD Paklenica  |   izrada: www.meridies.hr